Lokaler och bostäder
i Arboga

Miljö­påverkan och klimat­förändringar

En av de mest påtagliga omvärldsfaktorer som påverkar vår verksamhet är utvecklingen inom miljöområdet. Energi- och miljöfrågorna och utvecklingen mot det hållbara samhället får allt större betydelse. Detta kommer att kräva nya idéer, lösningar och åtgärder. Dessutom ska det hela tiden finnas ett engagemang för kulturarvet och kulturmiljön i Arboga kommun genom att visa aktsamhet och hänsyn.

För Sturestaden innebär detta att medvetet satsa på förnyelsebara material och energislag när så är möjligt och att på kort sikt medverka till sänkta media­förbrukningar.

Upphandlingar ska göras så att miljökrav tillgodoses

Energieffektivisering ska vara ett kontinuerligt arbete

Koldioxidutsläppen från våra fastigheter skall minska

Alternativa energikällor skall prövas i nya projekt